Jessica Ashton at (530)274-8384 ext. 212 or jashton@thecenterforthearts.org.